Ansvaret för skolan i Sverige

I Sverige delas ansvaret för skolan mellan riksdag, regering, kommunen, myndigheterna på skolområdet samt den enskilda skolan.

 

Riksdag och regering

Sveriges riksdag och regering anger mål och riktlinjer för arbetet i skolan. Dessa gäller för alla skolor i Sverige och ska garantera att utbildningen dels har hög kvalitet, dels är likvärdig i hela landet. Utbildningsdepartementet ansvarar för att ta fram beslutsunderlag för regeringens förslag.

Kommunerna

Kommunen ansvarar för genomförandet av skolverksamheten inom de ramar som staten anger i skollag, läroplaner och andra förordningar. Kommunen har stor frihet att avgöra hur skolan ska organiseras för att de nationella målen ska uppnås. Kommunen ansvarar även för att skolorna får de resurser och de förutsättningar som behövs för en likvärdig skola. Den ska även ta hand om uppföljning och utvärdering av skolan.

Frågor om och synpunkter på skolans resurser kan ställas till kommunens utbildningsförvaltning eller motsvarande. I nästa led kan kommunens politiker eller Statens skolinspektion, som är tillsynsmyndighet, kontaktas.

Myndigheterna på skolområdet

Myndigheterna stöder arbetet med att öka kvaliteten och måluppfyllelsen i utbildningssystemets alla delar.

Statens skolverk

Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet. Skolverket ska bidra till måluppfyllelsen inom utbildningsområdet genom att svara för uppföljning, utvärdering och utveckling av skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen samt för vissa styrdokument.

Statens skolinspektion

Statens skolinspektion ansvarar för tillsyn och kvalitetsgranskning av skolväsendet. Skolinspektionen ansvarar vidare för så kallad tillståndsprövning av fristående skolor. Det innebär att myndigheten beslutar om godkännande av och rätt till bidrag för fristående skolor, samt om återkallande av sådant godkännande och sådan rätt till bidrag. Dessutom är Skolinspektionen värdmyndighet för Skolväsendets överklagandenämnd och vid Skolinspektionen finns också barn- och elevombudet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Myndighetens uppgift är att ge specialpedagogiskt stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildning. Myndigheten ska också främja och informera om tillgång till anpassade läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Dessutom är myndigheten huvudman för den statliga specialskolan för elever med vissa funktionsnedsättningar.

Den enskilda skolan

I den enskilda skolan ska all personal bidra till att skolans mål uppfylls, även om huvudansvaret vilar på rektor och lärare. Frågor om och synpunkter på skolans undervisning med mera ska i första hand lämnas till lärare och/eller rektor.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: