Svenska Interkulturella skolan stängs efter allvarliga brister

Skolan med 200 elever stängs redan den 28 december 2017. Skolinspektionen har bland annat konstaterat att eleverna haft för få undervisningstimmar, obehörig rektor och att flickorna inte fått simundervisning av behörig lärare.

Det är en rad allvarliga brister som ligger till grund för Skolinspektionens beslut att stänga Svenska Interkulturella Skolan i Spånga. Skolan, som undervisar årskurs 1-9, har inte gett eleverna sin garanterade undervisningstid och eleverna har dessutom inte alltid fått betyg utifrån läroplanen.

Flickorna bedömdes av obehörig lärare
En annan viktig kritik handlar om uppdelning av pojkar och flickor under idrottstid – där pojkarna fått simundervisning av behörig lärare men inte flickorna.

– Skolinspektionen ska inte tveka att stoppa skolor som inte ger en bra utbildning för eleverna. Kvalitetsgranskningen måste vara mycket sträng för både kommunala och fristående skolor och allvarliga brister ska inte accepteras. Undervisningen ska självklart vara likvärdig för pojkar och flickor, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i Stockholms utbildningsnämnd.

Undanhöll och ändrade uppgifter inför Skolinspektionen
Skolan, som inte haft en behörig rektor, ska också ha försvårat utredningen genom att lämna oriktiga uppgifter till Skolinspektionen om hur många undervisningstimmar eleverna fått.

Rektorn har heller inte beslutat om svenska som andraspråk till de elever som behövt det.

– Det är tydligt att eleverna inte fått den utbildning som de har rätt till. Skolan har länge saknat en behörig rektor, alla elever har inte fått den undervisningstid de har rätt till, och dessutom har skolan lämnat falska uppgifter under utredningens gång. Det är oacceptabelt, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i Stockholms utbildningsnämnd.

Tvingas söka ny skola i vår
Enligt Skolinspektionen är bristerna särskilt allvarliga eftersom bara 30 procent av niondeklassarna klarade godkänt resultat för läsåret 2016/17. Det genomsnittliga meritvärdet var 137 – att jämföra med det genomsnittliga riksvärdet på 223.

– Jag förutsätter nu att Stockholms stad erbjuder eleverna en plats från och med vårterminsstarten. Alla elever som gått på skolan har rätt till en god utbildning efter jullovet, säger Lotta Edholm (L) och det lovar skolborgarrådet Olle Burell (S).

– Alla dessa elever kommer att ha en skolplats vid terminstart efter nyår, säger han.

Eleverna ska ut i kommunala skolor
Skolinspektionen stoppar nu all undervisning och förbjuder tillfälligt all verksamhet i skolan från den 28 december 2017 eftersom skolan dessutom saknar lokaler från detta datum. Om bristerna inte åtgärdas innan 2 maj 2018 ska skolan dessutom betala 600 000 kronor i vite.

– Vi välkomnar att skolinspektionen vidtar åtgärder för att skydda eleverna från en helt uppenbart undermålig skolverksamhet. Tyvärr kan uppenbarligen vem som helst bedriva skolverksamhet i Sverige och så ska vi inte ha det. Våra barn är värda seriösa aktörer, säger Olle Burell (S).

HÄR ÄR SKOLINSPEKTIONENS SAMLADE KRITIK

– Huvudmannen saknar lokaler att bedriva skol- och fritidsverksamhet i från och med den 28 december 2017.

– Utbildningen är inte likvärdig eftersom flickorna i årskurs 4-9 inte får undervisning i simning av den behöriga idrottsläraren utan av en obehörig lärare istället.

– Alla elever får inte sin garanterade undervisningstid.

– Tillsynen visar att det även finns brister i skolans arbete med bedömning och betygsättning.

– Det saknas en behörig rektor på skolan som har pedagogisk insikt genom såväl utbildning och erfarenhet. När det har funnits en sådan rektor har dock inte huvudmannen gett rektorn förutsättningar att leda och organisera den pedagogiska verksamheten.

– Huvudmannen uppfyller inte sitt ansvar att se till att verksamheten följer de bestämmelser som gäller för utbildningen.

– Huvudmannen har under tillsynens gång lämnat oriktiga uppgifter och inte inkommit med begärda uppgifter samt tillrättalagt och ändrat uppgifter i syfte att framställa verksamheten på ett annat sätt än hur den faktiskt bedrivs.

– Huvudmannen brister i sitt ansvarstagande för utbildningen vilket är särskilt allvarligt mot bakgrund av elevernas låga kunskapsresultat.

– Huvudmannen är tidigare straffad för ekonomiska oegentligheter.

Källa: svt.se

 

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: