Farsta gymnasium

Farsta gymnasium är en elitskola – för alla!

Farsta gymnasium är en av Stockholm stads egna gymnasieskolor. Det innebär att Farsta gymnasium ingår i en gymnasieorganisation med de utan konkurrens största resurserna och mesta erfarenheterna av gymnasieutbildning.

Alla ska lyckas

Farsta gymnasium drivs av en vision att ge varje elev, oberoende av individuella förutsättningar, just det stöd hon eller han behöver för att lyckas i sina studier, utvecklas som människa och nå sina mål. Farsta gymnasium ska vara bland de främsta i landet när det gäller “added value”. Det innebär att skillnaden i elevernas kunskaper, färdigheter och mognad mellan när de kommer till Farsta gymnasium från grundskolan och när de lämnar som studenter ska vara i nationell toppklass.

Elitskola – för alla

Farsta gymnasiums vision sammanfattas med orden “Elitskola – för alla”. Det innebär att skolan ska vara till, inte bara för de bästa av de bästa bland elever, utan att skolan vill erbjuda det bästa av det bästa för varje elev utifrån dennes förutsättningar.

Till bilden av framtidens Farsta gymnasium hör också att skolan är hela Stockholms Stads idrottsgymnasium, en skola dit staden koncentrerar sina ansträngningar att inom gymnasieskolans ram ge ungdomar en möjlighet att förena sina elitsatsningar i idrott med gymnasiestudier. Framtidens Farsta gymnasium är också en skola där både elever och personal förstått vikten av en hälsofrämjande livsstil.

På Farsta gymnasium vet man att elever är olika. Här möts elever med olika bakgrund, behov och studieförutsättningar för att lära och utvecklas tillsammans. Farsta gymnasium vill ge varje enskild elev det stöd just hon eller han behöver för att klara sina studier och nå sina mål. Farsta gymnasium ger varje elev chansen att utveckla hela sin potential.

Farsta gymnasium förverkligar sin vision genom att:

  • präglas av en demokratisk människosyn, behandlar alla elever som lika mycket värda och ger dem inflytande över sin utbildning
  • möter alla elever med höga och positiva krav och förväntningar efter deras individuella förutsättningar och ger dem det stöd de behöver för att klara sina studier
  • präglas av tilltro till alla elevers vilja och förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande och att klara sina studier
  • ger alla elever möjlighet att bli sedda och känna sig trygga och därmed kunna utveckla ett gott självförtroende
  • präglas av lagarbete och ständig utveckling i nära samverkan med omvärlden
  • sätter tydliga mål för skolans verksamhet som regelbundet följs upp och utvärderas

 

Videoreportage

 

På Farsta gymnasium kan du förutom de vanliga språken (ex spanska, franska och tyska) också läsa arabiska som nybörjarspråk. Farsta gymnasium är den enda skolan i Stockholm som erbjuder arabiska som nybörjarspråk – välkommen du också!

 

Kontaktuppgifter till Farsta gymnasium

Farsta gymnasium

Farstavägen 118
123 32 Stockholm

 

 Tel:  08-508 329 00
 www.farstagymnasium.se
Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.
Källa: www.gymnasium.se/Farsta_gymnasium__b1046.html

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: